برای ناشران و توسعه دهندگان محتوا ، این مسئله مهم است که گوگل متوجه شود سایت شمابه عنوان منبع اصلی محتوا است. اما به چه دلیل؟ جواب پاندا است! کپی برداری از محتوا و پاندای سئوکار! این امری غیرمعمول نیست که ناشران و توسعه دهندگان، محتوای خود را در سایت های دیگر جمع آوری کنند. هم چنین برای...