روزانه میلیون ها دلار در سراسر جهان از طریق خریدهای اینترنتی جابه جا می شود که در برخی از موارد نیز متاسفانه دزدی هایی صورت می گیرد. شما بای دقت داشته باشید که قربانی یکی از این دزدی ها نشوید. اجازه دهید وارد ماجرا شویم. دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است خریدهای آنلاین صورت گیرد و معامله...