یکی از مهم ترین چیزهایی که در شرکت ما وجود دارد این است که هر چیزی را تست کنیم و هیچ چیزی را در نظر نگیریم. دلیل این کار ما به این خاطر است که بعد از سال های زیادی که از اینترنت گذشت است شما هنوز به صورت کامل نمی دانید که از چه استراتژی ای برای ساخت سایت خود استفاده کنید مگر اینکه شما آن...