گوگل : الگوریتم پنگوئن حالا دیگر جزئی از الگوریتم اصلی ماست الگوریتم های گوگل با تکیه بر بیش از 200 فاکتور رتبه بندی سعی در نمایش بهترین نتیجه ممکن برای شما کرده است. این سیگنال ها شامل کلمات مخصوصی که در وب سایت ها ظاهر می شوند، تازگی محتوا ی تولید شده ، منطقه زمانی و رتبه صفحه شما می...