این روزها نیاز انسانها به موبایل غیر قابل کتمان میباشد و موبایل در زندگی انسان جایگاه خاصی پیدا کرده است. اما تنها بهینه سازی سایت برای موبایل و یا جستجو از طریق موبایل مهم نیست، بلکه تمامی فعالیت هائی که از طریق موبایل انجام می شود، از مرحله جستجوی کالا تا انجام خرید از وب سایت در این...