نقشه های سایت می توانند دارای فرمت های XML Sitemap ، RSS و یا Atom باشند. تفاوت مهم میان این فرمت ها آن است که XML Sitemap ها کلیت مجموعه URL ها را در یک سایت تعریف می کنند . در حالی که فیدهای RSS/Atom تغییرات اخیر را نشان می دهند. این موضوع مفاهیم مهمی دارد: XML sitemap ها اغلب حجم زیادی...