عبارت MVC مخفف سه کلمه Model, View, Controller می باشد. این نوع الگوی معماری سعی در جداسازی برنامه ها به این سه بخش اصلی می کند. در واقع چهارچوب معماری ASP.NET MVC یک جایگزین برای معماری سنتی و پایه ای مایکروسافت به نام ASP.NET می باشد. چهارچوب MVC یک چهارچوب کاملا انعطلاف پذیر و قابلیت...