با گسترش رور افزون اینترنت و جهانی شدن آن ، حتما بسیاری از مشاغل بر آن شده اند که بتوانند از این فضا برای توسعه کسب و کار خود استفاده نمایند. و به همین دلیل بسیاری از افراد سعی دارند بتوانند با طراحی سایت و ایجاد سایت های شخصی نقشی در این حوزه داشته و حرفه خود را گسترش دهند. همچنین افراد...