بی شک در جامعه رو به رشد امروزی سرعت در ارائه خدمات بسیار مهم می باشد. از این رو بسیاری از شرکت ها مایل هستند تا با طراحی سایت مرتبط با شغل خود بتوانند این کار را عملی کنند. شرکت های بیمه نیز از این بحث مستثنی نبوده و آنها نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای خدماتی باید از ظرفیت بالای...