دلیل ساخت سایت به صورت دسترس پذیر ساخت سایت ی که بتواند از طریق همه افراد دسترسی داشته باشد به دلایل زیادی ضروری می باشد. به عنوان مثال شما باید سایت خود را به گونه ای بسازید که افرادی که فاقد امکانات خوب هستند نیز بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. و این کار برای سایت های دولتی نیاز است و...