در بخش اول به دو ویژگی یک سایت خوب و حرفه ای اشاره کردیم حال در این مقاله به شرح چند نکته دیگر می پردازیم. 3- کارکرد صحیح سایت: هر جزء از سایت شما باید سریع و درست کار کند. ساختار ضعیف و یا خراب اجزای سایت ممکن است باعث ایجاد نا امیدی بازدیدکنندگان از شرکت و یا تجارت شما شود. در یک سایت...