یک استراتژی قدرتمند مشخص می کند که چطور می توانید به نیازمندی های مخاطبان هدف پاسخ گوئید و متعاقب آن به اهداف بازاریابی خود نیز دست یابید. این استراتژی به ساختن بلوک های وب سایت شما اشاره دارد. محتوا به منزله یک آهن ربا برای وب سایت شما عمل می کند. از این رو می بایست تمامی روش های...