دانش آموزان معتقد هستند که کار با سایت های کتابخانه ای سخت است: بر طبق تحقیقاتی که در سال 2015 انجام گرفته است ، 40 در صد از دانش آموزان رای به کاربری متوسط و 15 در صد نیز هرگز از این وب سایت ها استفاده نکرده اند. به همین دلیل برآن شدیم تا برای شما روش هایی را معرفی کنیم که بتوانید وب سایت...