در طراحی سایت ، صفحه "درباره ما" در همان صفحۀ اصلی/نخست قرار می گیرد. همچنین وب سایت های شرکتی و سازمانی، تعدادی لینک از صفحه اصلی به صفحۀ دربار ما پیوند داده اند. صفحه درباره ما در اصل صفحه ای بسیار کوچک اما پر اهمیتی است که هدف و ماهیت اصلی فعالیت شما را به کاربران نمایش می دهد. صفحه...