آنچه که شما واقعا فکر میکنید از وب سایت نیاز دارید یا آنچه که واقعا به آن نیاز دارید ؟!!! یکی ازبزرگترین اشتباهاتی که مردم در هنگام ایجاد سایت مرتکب آن میشوند این است که فکر می کنند برای طراحی آن باید کارهای بسیار زیادی انجام دهند . برای خلاصی از این اشتباه کافیست شما یک لیست از تمام...