معناها چه چیزهایی هستند؟ Semantic یا معنا عبارت است از مطالعاتی در زمینه معنا که نتیجه آن فهمیدن ارتباط بین اصطلاحات ، سمبل ها ، معناهای ضمنی ، فلسفه واقع بینی ، متضادها ، مترادف ها ، واژگان شناسی و هر چیزی که آنها معنی میدهند می باشد. به عبارت دقیق تر معنا مطالعه زبان ها و سمبل ها و...