نقشه سایت

به عنوان منبع اصلی محتوا دیده شوید

برای ناشران و توسعه دهندگان محتوا ، این مسئله مهم است که گوگل متوجه شود سایت شمابه عنوان منبع اصلی محتوا است. اما به چه دلیل؟ جواب پاندا است! کپی برداری از محتوا و پاندای سئوکار! این امری غیرمعمول نیست که ناشران و توسعه دهندگان، محتوای خود را در سایت های دیگر جمع آوری کنند. هم چنین برای...

کاربردنقشه سایت (sitemap) و فیدها درسایت شما

نقشه های سایت می توانند دارای فرمت های XML Sitemap ، RSS و یا Atom باشند. تفاوت مهم میان این فرمت ها آن است که XML Sitemap ها کلیت مجموعه URL ها را در یک سایت تعریف می کنند . در حالی که فیدهای RSS/Atom تغییرات اخیر را نشان می دهند. این موضوع مفاهیم مهمی دارد: XML sitemap ها اغلب حجم زیادی...
پابرگی سایت