امروزه تمامی مدارس در سراسر جهان در حال ساخت سایت هایی برای خود هستند. داشتن یک وب سایت برای مدارس می تواند در امر مدیریت بهتر مدارس به آنها کمک فراوانی نماید. نقطه آغاز ساخت سایت در ابتدای کار شما باید اهداف و مخاطبین خود را مشخص نمایید. Lori Sanborn مدیر مدرسه Livermore در کالیفرنیا...