تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه شما بتوانید یک طراح سایت حرفه ای شوید با حالتی که شما فقط کمی در مورد مهارت های تکنیکی طراحی سایت می دانید. نکته دیگری که باعث موفقیت می شود این است که شما بتوانید نکات روز طراحی سایت را بشناسید و علم به روزی داشته باشید. شما همیشه باید گوش به زنگ باشیدتا...