برای سال ها دکترها و دندان پزشکان درآمدهای خوبی را بدون هیچ گونه صرف هزینه برای تبلیغات به دست می آوردند. و بیشترین این پزشکان نیز از تبلیغات جلوگیری می کردند و همین امر باعث می شد که آنها نتوانند خود را به بیماران معرفی نمایند. همچنین در بیشتر مواقع ممکن بود شما پزشک مورد نظر خود را از...