در گذشته یکی از مشتریان ما با تماس داشت و اعلام کرده بود که به سایت او نگاهی بیاندازیم تا برای او ایرادات آن سایت را مشخص کنیم و راه کارهای لازم را برای از بین برداشتن آن ایرادات به او ارائه نماییم. این سایت را یکی از دانشجویان دانشگاهی طراحی کرده بود. در این سایت ایرادات زیادی از لحاظ...